توافق نامه و شرایط استفاده از سرویس

لطفا به صورت کامل موارد زیر را مطالعه بفرمائید. رعایت این مطالب برای کاربران الزامیست و در صورت عدم رعایت مقررات، میزبان ایکس مجاز است، سرویس مشتری را بدون عودت هزینه پرداختی قطع نماید.

خریدار محترم هنگام سفارش، گزینه قبول شرایط استفاده از سرویس را فعال خواهد کرد و سپس سفارش تکمیل خواهد شد. با این توصیف، خریدار هنگام سفارش سرویس، شرایط استفاده از سرویس را پذیرفته است.

میزبان ایکس حق اضافه، حدف یا تغییر بندهای شرایط استفاده از سرویس را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی و فقط با اطلاع رسانی توسط ایمیل  پس از انتشار آنها در وبسایت mizbanx.com برای خود محفوظ می دارد و در نهایت نسخه قابل استناد، نسخه ای خواهد بود که بر روی وب سایت رسمی میزبان ایکس قرار خواهد گرفت و برای همه مشتریان لازم به اجرا می باشد.

1.1/5 - (576 امتیاز)